Schoolrekening

Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten.

Op die lijst staan zowel verplichte als niet- verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Opmerking

De tijdschriften die door onze school worden aangeboden, worden niet als lesmateriaal of als aanvullend materiaal voor het bereiken van de eindtermen gebruikt.

Zij kunnen geheel vrijblijvend aangekocht worden. Het abonnement wordt dan uiteraard door de geïnteresseerde ouders betaald. U vindt deze tijdschriften dan ook niet terug in de bijdrageregeling.

Bijdrageregeling

Verplichte activiteiten 1ste kleuterklas Prijs
Herfstwandeling

Muzische activiteiten (muziek)

Kinderboerderij

Sint-Pietersburcht

€ 8,-

€ 21,- (richtprijs)

€ 8,-

€ 8,-

Totaal voor het schooljaar € 45,-
Verplichte activiteiten 2de kleuterklas  
Herfstwandeling

Muzische activiteiten (muziek)

Kinderboerderij

Sint-Pietersburcht

Rollebolle

€ 8,-

€ 18,- (richtprijs)

€ 8,-

€ 8,-

€ 3,-

Totaal voor het schooljaar € 45,-
Verplichte activiteiten 3de kleuterklas  
Herfstwandeling

Digitale  wolven

Muzische activiteiten (muziek)

Sint-Pietersburcht

Rollebolle

Schoolreis (gedeeltelijk betaald door de school)

€ 8,-

€ 6,-

€ 12,- (richtprijs)

€ 8,-

€ 3,-

€ 8,- (richtprijs)

Totaal voor het schooljaar € 45,-
Verplichte activiteiten 1ste leerjaar  
Toneelvoorstelling

Mega-spelenpaleis

Digitale wolven

Andere (culturele, sportieve, …) uitstappen

Schoolreis

€ 8,-

€ 3,-

€ 6,-

€ 40,- (richtprijs)

€ 28,- (richtprijs)

Totaal voor het schooljaar € 85,-
Verplichte activiteiten 2de leerjaar  
Toneelvoorstelling

Mega-spelenpaleis

Digitale wolven

Andere (culturele, sportieve, …) uitstappen

Schoolreis

€ 8,-

€ 3,-

€ 6,-

€ 40,- (richtprijs)

€ 28,- (richtprijs)

Totaal voor het schooljaar € 85,-
Verplichte activiteiten 3de leerjaar  
Muzische activiteiten

Chocolademuseum

Bewegingsjungle

Digitale wolven

Andere (culturele, sportieve, …) uitstappen

Schoolreis

€ 20,- (richtprijs)

€ 20,- (richtprijs)

€3,-

€ 6,-

€ 8,- (richtprijs)

€ 28,- (richtprijs)

Totaal voor het schooljaar € 85,-
Verplichte activiteiten 4de leerjaar  
Muzische activiteiten

Chocolademuseum

Alles met de bal

Digitale wolven

Andere (culturele, sportieve, …) uitstappen

Schoolreis

€ 20,- (richtprijs)

€ 20,- (richtprijs)

€ 3,-

€ 6,-

€ 8,- (richtprijs)

€ 28,- (richtprijs)

Totaal voor het schooljaar € 85,-
Verplichte activiteiten 5de leerjaar  
Muzische activiteiten (dans)

Digitale wolven

American Games

Andere (culturele, sportieve, …) uitstappen

€ 40,- (richtprijs)

€ 6,-

€ 3,-

€31,- (richtprijs)

Totaal voor het schooljaar € 80,-
Verplichte activiteiten 6de leerjaar  
Muzische activiteiten (dans)

Digitale wolven
American Games

Andere (culturele, sportieve, …) uitstappen

€ 40,- (richtprijs)

€ 6,-

€ 3,-

€ 31,- (richtprijs)

Totaal voor het schooljaar € 80,-

 

 

 

Niet verplicht aanbod Prijs
Middagtoezicht

Frisdrank tijdens middagtoezicht

Drankkaart

Plat water, bruisend water en melk

T-shirt “De Kinderplaneet”

Badmuts

Nieuwjaarsbrieven – klein

Nieuwjaarsbrieven – groot

€ 1,-

gratis

€ 5,-

€ 0,20,-

€ 10,-

€ 1,50,-

€ 0,50,-

€ 0,65,-

 

Meerdaagse uitstappen Prijs
4de leerjaar (sportklassen)

5de leerjaar (sport- of bosklassen)

6de leerjaar (sport- of bosklassen)

€ 30,-

€ 195,-

€ 195,-

Max. € 420 per kind voor volledige duur lager onderwijs Totaal : € 420,-

 

Betalingsmodaliteit: 8 dagen na ontvangst van de factuur. Wij verwachten dat de rekening op tijd en volledig wordt betaald.

Wijze van betaling: via overschrijving

Periode: 2-maandelijks ontvangt u een factuur (met uitzondering van september en oktober)

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we u beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

Om je beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.

Accepteer onze cookies om zo vlot mogelijk op onze website te surfen. Meer info over het privacybeleid, klik hier