Inschrijvingen

Welkom in de Kinderplaneet!

Neem een kijkje in onze school:

Telefoon secretariaat: 052 34 03 75
E-mail: secretariaat@kinderplaneet.eu
E-mail: saskia.leniere@kinderplaneet.eu 

We kijken er alvast naar uit jullie te mogen verwelkomen.

Schoolrekening

Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten.

Op die lijst staan zowel verplichte als niet- verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Opmerking

De tijdschriften van Averbode zijn tegelijk onze werkboekjes voor wereldoriëntatie van de methode “Open wereld”. Omdat ze dus gebruikt worden voor het bereiken van de eindtermen, is het belangrijk dat alle kinderen van de lagere school over deze tijdschriften beschikken. Daarom hebben we dit opgenomen in de maximumfactuur. De school legt ook een gedeelte bij van de prijs van deze tijdschriften.

De activiteiten van het sport- en cultuurpakket liggen nog niet allemaal vast en worden in de loop van het schooljaar nog verder gepland. Vandaar is dit niet gedetailleerd weergegeven.

Bijdrageregeling

Verplichte activiteiten 1ste kleuterklas Prijs
Sport- en cultuurpakket

Schoolreis

Sint-Pietersburcht

€ 12

€ 25 (richtprijs)

€ 8

Totaal voor het schooljaar € 45
Verplichte activiteiten 2de kleuterklas
Sport- en cultuurpakket

Schoolreis

Sint-Pietersburcht

€12

€ 25 (richtprijs)

€ 8

Totaal voor het schooljaar € 45
Verplichte activiteiten 3de kleuterklas
Sport- en cultuurpakket

Sint-Pietersburcht

Schoolreis

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

€ 9

€ 8

€ 25 (richtprijs)

€ 3

Totaal voor het schooljaar € 45
Verplichte activiteiten 1ste leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Schoolreis

Abonnement Zonnekind

€ 29

€ 6

€ 25 (richtprijs)

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 2de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Schoolreis

Abonnement Zonnekind

€ 29

€ 6

€ 25 (richtprijs)

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 3de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Schoolreis

Abonnement Zonnestraal

€ 29

€ 6

€ 25 (richtprijs)

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 4de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Abonnement Zonnestraal

€ 54

€ 6

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 5de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Abonnement Zonneland

€ 54

€ 6

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 6de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Abonnement Zonneland

€ 54

€ 6

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Niet verplicht aanbod Prijs
Middagtoezicht (inclusief water of melk)

Drankkaart

Plat water, bruisend water en melk

T-shirt “De Kinderplaneet”

Badmuts

Nieuwjaarsbrieven – klein

Nieuwjaarsbrieven – groot

€ 1

€ 5

€ 0,20

€ 10

€ 1,50

€ 0,50

€ 0,65

Meerdaagse uitstappen Prijs
4de leerjaar (zeeklassen)

5de leerjaar (zeeklassen)

6de leerjaar (zeeklassen)

€ 135

€ 150

€ 150

Max. € 435 per kind voor volledige duur lager onderwijs Totaal : € 435

Betalingsmodaliteit: 8 dagen na ontvangst van de factuur. Wij verwachten dat de rekening op tijd en volledig wordt betaald.

Wijze van betaling: via overschrijving

Periode: 2-maandelijks ontvangt u een factuur (met uitzondering van september en oktober)

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we u beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

Schooldag

De schooluren:

Voormiddag :

van 08u40 tot 11u50 (de poort wordt geopend om 8u15)
vanaf 08u30 zijn de kinderen welkom in de klas. Om 8u40 starten stipt de lessen.

Namiddag :

van 13u15 tot 15u35 (de poort wordt geopend om 13u00)

Opgelet !

Woensdagmiddag eindigen de lessen om 12u15.

Vakantiedagen

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022: 

1  Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Woensdag 1 september 2021

2  Vrije dagen van het eerste trimester
Maandag 27 september 2021 (pedagogische studiedag)
Woensdag 6 oktober 2021  (Bornem jaarmarkt)
Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021
Donderdag 11 november 2021

3  Kerstvakantie
Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

4  Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 2 februari 2022 (pedagogische studiedag)
Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot zondag 6 maart 2022
Maandag 21 maart 2022 (facultatieve verlofdag) 

5  Paasvakantie
Van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022

6  Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 25 mei 2022 (facultatieve verlofdag)
Donderdag 26 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag)
Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)

7  De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022

Kalender

Kalender ouders